Skelbiamas Veliuonos novelės premijos konkursas

Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2017 m. balandžio 27 d. priėmė sprendimą Nr. T2-114 „Dėl Veliuonos novelės premijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“, kuriuo vadovaujantis Veliuonos novelės premija bus teikiama kas penkeri metai. Premijos dydis 2017 metais – 1 000 eurų.

Premija įsteigta siekiant prisiminti iš Veliuonos krašto kilusius literatūrinio žodžio meistrus, kaip savitą ir individualų reiškinį lietuvių literatūroje, turintį gilias literatūrines tradicijas.

Novelių knygas Veliuonos novelės premijos konkursui gali siūlyti patys autoriai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Paraiškos dalyvauti konkurse ir du siūlomos novelių knygos egzemplioriai pateikiami Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Vilniaus g. 4) iki gegužės 15 d. (Paraiškos forma pridedama).

Knygas vertins ir premijos laureatą rinks Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkiu

sudaryta penkių asmenų ekspertų komisija. Pagrindinis vertinimo kriterijus – trumposios prozos žanro meninis lygis.

Premija bus įteikta 2017 m. rugsėjo 29 d., penktadienį, Novelės vakaro metu Veliuonoje.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija


PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu

Nr. T2-114                

 

VELIUONOS NOVELĖS PREMIJOS NUOSTATAI


I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Veliuonos novelės premijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos rašytojams, išleidusiems naujas novelių knygas, premijos (toliau – Premija) skyrimo tvarką ir sąlygas.

2. Premija įsteigta siekiant prisiminti iš Veliuonos krašto kilusius literatūrinio žodžio meistrus, kaip savitą ir individualų reiškinį lietuvių literatūroje, turintį gilias literatūrines tradicijas.

3. Premijos steigėja yra Jurbarko rajono savivaldybė.

4. Premija teikiama kas penkeri metai.

5. Premijos dydis 2017 metais – 1 000 (vienas tūkstantis) eurų, 2022 ir vėlesniais metais –1 500 eurų.

 

II SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

6. Premija skiriama už novelių knygą, išleistą per praėjusius penkerius kalendorinius metus.

7. Konkursą premijai gauti organizuoja Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (toliau – Švietimo, kultūros ir sporto skyrius), įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka).

8. Novelių knygas konkursui gali siūlyti patys autoriai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

9. Paraiškos dalyvauti konkurse ir du siūlomos novelių knygos egzemplioriai pateikiami Bibliotekai premijos teikimo metais iki gegužės 15 d. (Paraiškos forma pridedama). Informacija apie tikslų dokumentų priėmimo laiką ir kita susijusi informacija skelbiama Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt.

 

III SKYRIUS

PREMIJOS LAUREATO IŠRINKIMAS

 

10. Knygas vertina ir premijos laureatą renka premijos teikimo metais Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaroma penkių asmenų ekspertų komisija (toliau – Komisija). Komisijos narius siūlo Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir Biblioteka.

11. Komisija taip pat gali vertinti knygas, dėl kurių paraiškos nebuvo pateiktos.

12. Komisija kūrinius įvertina iki rugsėjo 10 d.

13. Buvęs šios premijos laureatas turi teisę pristatyti naujus kūrinius premijai gauti ir vėl tapti laureatu.

14. Laureatas išrenkamas Komisijos posėdyje narių balsų dauguma, atviru balsavimu.

15. Laureato išrinkimas įforminamas Komisijos posėdžio protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

16. Premijos laureatu pripažįstamas pretendentas, gavęs daugiausia balsų. Jeigu du pretendentai surenka vienodai balsų, sprendžiamojo balso teisę turi Komisijos pirmininkas.

 

IV SKYRIUS

PREMIJOS SKYRIMAS

 

17. Pagrindinis vertinimo kriterijus – trumposios prozos žanro meninis lygis.

18. Komisija turi teisę nusistatyti papildomus vertinimo kriterijus. Papildomi vertinimo kriterijai nurodomi Komisijos posėdžio protokole.  

19. Nesant literatūrinę vertę turinčių kūrinių, Komisija turi teisę neskirti premijos.

20. Premija įteikiama kas penkeri metai rugsėjo paskutinį penktadienį Novelės vakaro metu Veliuonoje. Premijos įteikimo laikas iš anksto nurodomas konkurso skelbime.

21. Premiją įteikia Jurbarko rajono savivaldybės meras arba jo įgaliotas amuo.

 

         Veliuonos novelės premijos

         nuostatų priedas

 

 

PARAIŠKA GAUTI VELIUONOS NOVELĖS PREMIJĄ

 

_____________________

(Data)

 

1.   Pretendento vardas, pavardė ___________________________________________________

2.   Adresas, telefonas, faksas, el. paštas

 __________________________________________________

3.   Darbovietė, adresas, telefonas,  el. paštas

__________________________________________________

4.   Konkursui siūlomo kūrinio pavadinimas, išleidimo metai, leidykla

_________________________________________

5.   Organizacijos pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas (pildoma, jei paraišką teikia organizacija)

___________________________________________________________________

6.   Jei paraišką teikia pats pretendentas, pridedama kompetentingo asmens ar kūrybinės sąjungos rekomendacija.

 

Tvirtinu, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga:

 

(Parašas)

 

Teikiančio asmens (teikiančios organizacijos vadovo) vardas, pavardė

 


© 2013. Visos teisės saugomos Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius. Tarnybinis įėjimas .